Shoresh David Audio Podcast

09/29/19 - “The Themes of Rosh HaShanah” (Rabbi Steve Weiler)

October 3, 2019

Erev Rosh HaShanah Service (09/29/2019)